VEDTEKTER FOR SØRNES VEL

(Vedtatt under sak 1 på konstituerende møte torsdag 3. juni 1982. Renskrevet av Torlaug Valvik)

§ 1.

Sørnes vel er en frivillig velforening for husstander i Sørnesområdet med følgende adresser: Nesbu terasse nr 1 – 70, Prestøyveien, Sømsøyveien, Myklaberg-stien/tunet/stubben/armen, Mortensveien/armen og Grotnesveien/allé/armen. (Til sammen ca. 430 husstander). Velforeningen deles inn i følgende fire soner:  

Øvre sone avgrenses til beboere sør for RV 510, øst for Myklabergstien og vest for Nesbu allé.  

Nedre sone avgrenses til beboerne nord for RV 510, øst for linjen Våganesveien/stien og og vest for Mortensveien.

Vestre sone avgrenses til beboere i Sørsjøveien, Myklabergstien, sørsiden av Våganesstien og Helleveien/Fiskeholsveien vest for Våganesveien.

Østre sone begrenses til beboere øst for Mortensveien med adresse: Grotnes allé/armen/veien og Mortensveien.   

§ 2.

Alle som bor eller har eiendom i området, har anledning til å bli medlemmer. Årskontingent fastsettes av årsmøtet, og den gjelder for hver husstand. Ved avstemming har hver husstand 1 – en stemme.

§ 3.


Styret som skal ha 5 medlemmer og 4 personlige varamedlemmer, velges av årsmøtet, som også velger formann. Det velges fortrinnsvis et medlem med personlig vara medlem fra hver sone. Valget gjelder for 2 år, og møtet velger 1 revisor og en valgnemnd på 4 medlemmer, fortrinnsvis en fra hver sone.   

§ 4.

Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling til årsmøtet skal skje med 14 dagers varsel. Ellers kan styret kalle sammen til medlemsmøte når det finner det nødvendig. Regnskapet avsluttes pr 31.12. og legges fram for årsmøtet sammen med årsmeldingen. Dersom 1/3 av medlemmene krever det, skal ekstraordinært årsmøte avholdes.

§ 5.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger i medlemsmøtet fattes med 2/3 flertall. Endringer i vedtektene for Sørnes vel kan fattes på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til endringer i vedtektene må være kommet skriftlig til styret innen utgangen av desember måned.

§ 6.

Ved foreningens evt. oppløsning skal de midler som foreningen disponerer tilfalle et veldedig formål for beboerne i området etter vedtak på årsmøte.

§ 7.

Medlemskontingenten skal mot kvittering være betalt innen årsmøtet.

§ 8.

Styret skal kalle medlemmene sammen til møte når saker av større viktighet skal avgjøres, hvor ovenfornevnte avstemningsregler gjelder.

§ 9.

Protokoll skal føres etter alle møter.